• Rezidenţial
• Business
CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII               Versiunea:01.09.2018

 

NR. MM – 00 DIN DATA DE . . .


1. Părţile prezentului contract sunt:

SC BEST TELECOM SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 16/A, RC J19/1162/2007, CUI: 22956055, atribut fiscal RO, având contul RO97BACX0000000984137000 deschis la: Banca UniCredit, Odorheiu Secuiesc, RO86OTPV260000908400RO01 deschis la: OTP Bank, Miercurea Ciuc, reprezentată de Dl. László Pál având funcţia de Administrator, e-mail: office@best-telecom.ro, Tel: 0366-089900, Fax: 0366-089903 în calitate de PRESTATOR,

Şi

 

cu domiciliul în:

 

Str.

 

Nr

 

Jud. Harghita

CI: seria

HR

Nr.

 

CNP

 

Tel.:

 

e-mail:

 

,în calitate de BENEFICIAR

2. Obiectul contractului

2.1 Adresa de furnizare servicii:

 

Str.

 

Nr.

 

Jud.

Harghita

2.2 Servicii

 

Abonament
 Internet

Download

Upload

Trafic

RON
 cu TVA

Nominal

Minim

Nominal

Minim

 

BestFiber S

20 Mbps

256 Kbps

20 Mbps

256 Kbps

Nelimitat

50

 

BestFiber M

100 Mbps

512 Kbps

100 Mbps

512 Kbps

Nelimitat

60

 

BestFiber L

500 Mbps

1 Mbps

500 Mbps

1 Mbps

Nelimitat

80

 

BestRadio S

4 Mbps

256 Kbps

4 Mbps

256 Kbps

Nelimitat

50

 

BestRadio M

10 Mbps

512 Kbps

10 Mbps

512 Kbps

Nelimitat

60

 

IP Static 

10

 

Discount

“Aniversare 11 ani Best Telecom” prelungire 2 ani

- 11

 

Discount

“Aniversare 11 ani Best Telecom” Contract 3 ani

- 11

 

Total

 

 

2.3 Instalare

 

Termen de instalare

15

zile

Taxa de instalare:

0

RON

 

3. Durata contractului

3.1 Prezentul contract întră în vigoare la data semnării lui.

3.2 Durata prezentului contract este de minim 24 luni. După această perioadă, dacă Beneficiarul nu solicită încetarea contractului prin notificare scrisă trimisă în atenţia Prestatorului cu 30 zile înaintea expirării termenului iniţial de 24 luni, prezentul contract va fi prelungit pe o perioadă nedeterminată.

3.3 În cazul rezilierii inainte de termenul minim cotractual se percepe o taxă de reziliere în valoare de 1000 RON.

4. Valoarea serviciului

4.1 Tariful serviciului potate fi modificat prin acordul părţilor. Prestatorul poate propune Beneficiarului modificarea tarifelor serviciilor si produselor în cazul în care modificări legislative, modificări ale preţurilor şi tarifelor furnizorilor Prestatorului sau modificări ale costurilor ar influenţa tariful stabilit prin contract şi ar justifica o astfel de iniţiativă. Noul tarif propus de Prestator va fi comunicat Beneficiarului prin mijloace ce asigură dovada comunicării iar Beneficiarul va dispune de o perioadă de 30 de zile în care va putea denunţa unilateral contractul în caz de neacceptare. Lipsa unei comunicări de neacceptare, in forma scrisa, în această perioadă va semnifica acceptarea de către Beneficiar a noului tarif.

5. Punerea în funcţiune a serviciului

5.1 Punerea în funcţiune se va face în baza unui proces-verbal de punere în funcţiune şi acceptanţă, încheiat între Prestator şi Beneficiar.

6. Facturarea

6.1 Facturile vor fi expediate Beneficiarului prin servicii poştale, curier sau posta electronica la adresa indicată în prezentul contract sau comunicată Prestatorului în scris, sub semnătura persoanelor autorizate

6.2 În cazul în care facturile nu ajung la Beneficiar, acesta nu este exonerat de obligaţia de plată la termenul scadent.

6.3 La cerere, Beneficiarului i se poate înmână o copie a facturii/lor curente.

6.4 Beneficiarul va putea contesta în scris valoarea facturilor până cel târziu la data scadenţei. Necontestarea valorii facturilor în acest termen va semnifica acceptarea acestora.

7. Termenul de plată

7.1 Beneficiarul va plăti contravaloarea sumelor facturate lunar până la data scadenţei, 15 zile de la data emiteri facturii.

7.2 Plata se va face în lei, în contul bancar specificat în factura/ile fiscală/e, sau numerar la punctele de prezenta ale Prestatorului. Plata va fi considerată în termen dacă suma datorată va fi virată în contul Prestatorului în termenul prevăzut la aliniatul anterior, precum şi dacă Beneficiarul a transmis băncii sale ordinul de plată în termenul scadent iar aceasta i-a acceptat ordinul. În această situaţie, ordinul de plata vizat de banca Beneficiarului va fi comunicat Prestatorului până la data scadenţei.

7.3 Pentru întârzierea plăţii Beneficiarul va plăti o penalitate de 0,2% calculată pe zi de întârziere, asupra sumei/lor datorate.

8. Suspendarea furnizării serviciului

8.1 Beneficiarul poate solicita în scris, cu cel puţin 15 zile înainte, suspendarea furnizării serviciului/lor pentru o perioadă de minim 30 de zile. În cazuri bine justificate se poate aproba suspendarea furnizării serviciului maxim şase luni în decursul unui an calendaristic, menţionând şi data de reconectare. Reconectarea se poate solicita în scris si în interiorul perioadei de suspendare solicitate.

8.2Perioadele de suspendare temporară nu vor fi considerate ca făcând parte din cele 24 luni perioadă miniă contractuală.

9. Informaţii

9.1 Beneficiarul este obligat să comunice de îndată, in scris, Prestatorului orice modificare a datelor furnizate la data încheierii contractului, cat şi declanşarea procedurii reorganizării sau falimentului asupra sa, în cazul persoanelor juridice.

9.2 Prestatorul este obligat sa informeze Beneficiarul in cazul declanşării procedurii reorganizării sau falimentului.

10. Confidenţialitatea

10.1 Prestatorul este obligat să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi datelor furnizate de Beneficiar în formularul de contract, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

10.2 Beneficiarul declară şi îşi dă acordul ca datele cu caracter personal furnizate Prestatorului prin încheierea prezentului contract, sunt/pot fi folosite de acesta in condiţiile legii, pentru următoarele scopuri:

  • evidente statistice;
  • comunicarea către un împuternicit al operatorului, pentru facturare

11. Modificarea clauzelor si elementelor contractuale

11.1 Clauzele prezentului contract pot fi modificate de comun acord, pe baza consimţământului părţilor.

11.2 Prestatorul poate propune Beneficiarului modificări ale clauzelor contractuale, comunicându-le acestuia prin servicii poştale, e-mail, cu minim 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare. În acest termen Beneficiarul poate să notifice Prestatorul, in scris, exprimându-şi dezacordul fată de propunerile acestuia; dacă în acest termen Beneficiarul nu notifică Prestatorul, consimţământul faţă de modificările propuse se consideră dat

12. Cesiunea contractului

12.1 Drepturile si obligaţiile Prestatorului născute din sau in legătura cu prezentul contract pot fi cesionate, prevederile prezentului contract fiind aplicabile in integralitate oricărui terţ care achiziţionează în tot sau în parte reţeaua Prestatorului, de la data achiziţiei, cu condiţia ca terţul achizitor sa notifice Beneficiarul cu privire la cesiune. O astfel de notificare transmisa de terţul achizitor va menţiona data cesionării prezentului contract. Prestatorul declară şi se obligă irevocabil prin prezentul că:

12.1.1 va rămâne responsabil pentru îndeplinirea in integralitate a oricărei obligaţii scadente pana la data cesiunii ce ii revine in temeiul prezentului contract;

12.1.2 terţul achizitor nu va avea nici un fel de responsabilitate cu privire la obligaţiile asumate de către Prestator ce au devenit scadente înainte de data cesiunii, ci doar pentru obligaţiile născute ulterior acestei date.

12.2 Beneficiarul poate cesiona prezentul contract unui terţ cu condiţia notificării Prestatorului în prealabil cu 30 de zile.

12.3 Beneficiarul este obligat să nu redistribuie serviciile ce fac obiectul prezentului contract, fără acordul Prestatorului

13. Încetarea contractului

13.1 Prezentul contract încetează:

            13.1.1 prin acordul părţilor;

13.1.2 în cazul dizolvării, lichidării, declanşării procedurii falimentului sau reorganizării judiciare a oricăreia din părţi;

13.1.3 în cazul neacceptări de către Beneficiar a tarifului propus, potrivit Art4.1.

13.2 Încetarea contractului nu are efecte asupra obligaţiilor devenite anterior scadente între părţi.

13.3 Prestatorul poate rezilia contractul în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar, timp de 30 de zile, a oricărei obligaţii contractuale. Neachitarea unui serviciu facturat separat, ce face parte dintr-un produs contractat, înseamnă neîndeplinirea de către Beneficiar a obligaţiei contractuale.

13.4 Beneficiarul poate solicita rezilierea contractului in cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Prestator, notificând Prestatorul în scris cu cel puţin 30 de zile înainte.

14. Forţa majoră

Forţa majora, prin care se înţeleg acele situaţii imprevizibile şi de neînlăturat prin voinţa părţilor, apărută ulterior semnării contractului, apară de răspundere partea care o invoca în termen de cel mult 48 ore de la apariţie si o dovedeşte cu acte emise de instituţiile abilitate in cel mult 15 zile de la apariţie.

15. Notificări

15.1 Orice notificare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabilă dacă va fi transmisă acesteia la adresa menţionată sau la adresa comunicată celeilalte părţi prin scrisoare recomandată.

15.2 Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt confirmate prin modalităţile prevăzute în acest articol

16. Legea aplicabilă. Litigii

16.1 Legea care guvernează raporturile juridice născute între părţi în temeiul prezentului contract este legea română.

16.2 Eventualele litigii intervenite între părţi în legătura cu executarea obligaţiilor decurgând din prezentul contract care nu au fost soluţionate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente

Semnarea prezentului contract reprezintă voinţa părţilor care determină încetarea de drept a oricărei înţelegeri anterioare referitoare la obiectul contractului şi al anexelor care îl însoţesc.

 

Întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în data de . .201 .

 

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE, ACCEPTANTA SI PREDARE-PRIMIRE ECHIPAMENT

Art.1.

SC BEST TELECOM SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 16/A, RC J19/1162/2007, CUI: 22956055, atribut fiscal RO, având contul RO97BACX0000000984137000 deschis la: Banca UniCredit, Odorheiu Secuiesc, RO86OTPV260000908400RO01 deschis la: OTP Bank, Miercurea Ciuc, reprezentată de Dl. László Pál având funcţia de Administrator, e-mail: office@best-telecom.ro, Tel: 0366-089900, Fax: 0366-089903 în calitate de PRESTATOR,

 

 

cu domiciliul în:

 

Str.

 

Nr

 

Jud. Harghita

CI: seria

HR

Nr.

 

CNP

 

Tel.:

 

e-mail:

 

,în calitate de BENEFICIAR

am procedat la predarea urmatoarelor echipamente:

Nr. crt.

Denumire echipament

U.M.

Cantitate

Observatii

1.

G-PON ONT H640GW

Buc

1

650 RON

in perfecta stare de functionare

Art.2.  Prin prezentul proces verbal, beneficiarul atestă bransarea la reţeaua Best Telecom şi buna funcţionare.

Art.3.

IP

Subnet Mask:

Getaway:

DNS primary:

DNS secondary:

Dinamic

Dinamic

Dinamic

Dinamic

Dinamic

Art.4. Eventuale disfuncţionalităţi în asigurarea serviciilor

1. Prestatorul asigură disponibilitatea serviciului 24 de ore pe zi. Disponibilitatea minimă a serviciului acceptată de Beneficiar este de 98 % pentru perioada de facturare.

2. Disponibilitatea serviciului asigurată de Prestator include liniile de comunicaţie şi echipamentele de comunicaţie asigurate de către Prestator (deţinute de Beneficiar în baza unui contract de închiriere de către Prestator), fără a include liniile de comunicaţie şi echipamentele furnizate de terţi Benefiarului pentru accesul la servicii.

3. Se consideră întrerupere a furnizării serviciului orice întrerupere neanunţată cu o durată mai mare de 10 minute. Nu se vor lua în calcul:

          - întreruperile pentru efectuarea de lucrări de întreţinere/înlocuire a reţelei şi echipamentelor, anunţate de către Prestator Beneficiarului cu cel puţin 48 ore înainte. Acestea vor putea avea o durată maximă de 5 ore/săptămână iar Prestatorul va urmări ca ele să fie efectuate în intervalul orar 0:00 – 5:00 A.M. .

          - întreruperi datorate culpei Beneficiarului sau a unor terţi pentru care Prestatorul nu este ţinut să răspundă.

4. întreruperile datorate forţei majore, aşa cum este definită în Contract.

5. Durata întreruperii se contorizează din momentul anunţării telefonice de către Beneficiar până la momentul rezolvării ei de către Prestator

6. Reducerea acordata de Prestator este cel mult egală cu tarifele corespunzătoare perioadei de facturare.

Art.5. Sesizarea nefuncţionării serviciului contractat se poate efectua non-stop pe pagina de web www.best-telecom.ro/ro/d/4/suport , prin e-mail la support@best-telecom.ro la numărul de telefon de suport Tehnic 0366-089000, prin fax la nr 0366-089003 sau letric la sediul firmei, Miercurea Ciuc, Str Gál Sándor NR 16/A. Pentru escaladari: 0744-626311

 

Prezentul act s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

Beneficiar                                                                                                                        Prestator

 

Abonament
 Internet

Download

Upload

Trafic

RON
 cu TVA

Nominal

Minim

Nominal

Minim